Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jó hír a gyengéknek - tanítás

 

 

 

Aktuális és szenvedélyes üzenet a zirci Bérea gyülekezet lelkipásztorától.

 

 

Efézus 2:10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

 

Zsoltárok 119.
9 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? 10 Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! 11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. 13 Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. 14 Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. 15 A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. 16 Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el. 17 Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. 18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.

 

Efézus 4 (károli)

21 Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy amint az igazság a Jézusban: 22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; 23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. 26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; 27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. 28 Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. 29 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. 30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

Efézus 4 (efo)

21 Tudom, hogy már hallottatok róla, és meg is tanítottak titeket azokra az igazságokra, amelyek Jézusban öltöttek testet. 22 Ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai miatt. 23 Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat, 24 és öltsétek fel az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen.25 Ezért soha többé ne hazudjatok! „Mindig igazat mondjatok egymásnak”, hiszen mindannyian ugyanahhoz a „Testhez” tartozunk! 26 „Még ha haragudtok is, de ne vétkezzetek!” Mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok meg a haragtól! 27 Ne adjatok helyet magatokban a Sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget! 28 Aki eddig lopott, többé ne lopjon, hanem dolgozzon! Saját kezével végezzen hasznos munkát, hogy még a szegényeknek is adhasson valamit! 29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő! 30 Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást!

 

János 4:22-

Ti azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az üdvösség a zsidók közül támadt. 23 De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 24 Az Isten szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. 25 Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak neveztetik; mikor Ő eljön, megjelent nékünk mindent. 26 Monda néki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek.

 

1János 3 (károli)

1 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. 2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. 3 És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.

 

1János 3 (egyszerű ford.)

1 Gondoljátok csak meg: az Atya annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket! De nemcsak így hívnak, hanem valóban azok is vagyunk! A hitetlenek nem értik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mert nem ismerték meg Istent. 2 Kedveseim, igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, hogy majd mivé leszünk. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, mi is hozzá hasonlóvá válunk, hiszen meg fogjuk látni őt teljes valójában! 3 Mindenki, aki abban reménykedik, hogy meglátja őt, tisztán tartja magát a bűntől, ahogyan Krisztus maga is tiszta.

 

Róma 12

1 Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! 2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

 

 

 

A mai napon szeretném veled megosztani a Filippi levél 1. fejezetének egy szakaszát, ami tegnap este nagyon mélyen érintett engem igeolvasás közben. Hogy még jobban tudjuk forgatni a szívünkben az igét és megközelíthessük több felől az értelmét, leírom a Károli fordítás és az Egyszerű fordítás szerint is.

Filippi 1 (Károli fordítás)

9 És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; 10 Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; 11 Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.

 

Filippi 1 (egyszerű fordítás, EFO)

9 Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértés, 10 hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára, 11 és hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és
dicséretet szerezzetek neki.

 

 

 

Galata 5 (egyszerű fordítás)

17 Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal,
 amit a Szent Szellem akar.
 E kettő tehát ellensége egymásnak.
 Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek,
 akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok.

 18 Ha engeditek, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket,
 akkor nem vagytok a Mózes Törvényének uralma alatt.

 

 

1János 3     (egyszerű fordítás EFO)   
9 Aki Isten gyermeke lett,
az nem marad továbbra is a bűnben.
Miért? Mert új életet kapott Istentől,
amely állandóan benne marad.
Isten gyermeke nem maradhat a bűnben,
hiszen az ilyen ember Istentől született.
10 Az, hogy ki az Isten gyermeke,
és ki tartozik a Sátánhoz,
ebből látszik meg:
aki nem Istennek tetsző életet él,
az nem Isten gyermeke.
Ugyanígy, aki nem szereti a testvérét,
az sem Isten gyermeke.
11 A régi parancs —amelyet jól ismertek az,
hogy Isten szeretetével kell szeretnünk egymást.
12 Ne legyünk olyanok, mint Kain,
aki a Gonoszhoz tartozott, és meggyilkolta a testvérét.
És miért gyilkolta meg azt?
Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának,
a testvéreié pedig igazak.

 

1János 3     (Károli fordítás)
9 Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született,
mert benne marad annak magva;
és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
10 Erről ismerhetők meg
az Isten gyermekei és az ördög gyermekei:
aki igazságot nem cselekszik,
az egy sem az Istentől való,
és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.
11 Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok,
hogy szeressük egymást;
12 Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala,
és meggyilkolá az ő testvérét.
És miért gyilkolta meg azt?
Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának,
a testvéreié pedig igazak.

 

 

 

Mikeás 7 (Egyszerű ford.)

18 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátod néped bűneit, s elengeded örökséged maradékának vétkeit! Nem örökre haragszol ránk, mert az irgalmasságban gyönyörködsz. 19 Ismét hozzánk fordulsz, és könyörülsz rajtunk. Bűneinket eltaposod, a tenger mélyére hajítod összes vétkünket. 20 Megmutatod Jákób iránti hűségedet, Ábrahám iránti szövetséges szereteted, amint megesküdtél őseinknek régen.

 

 

Ajánlom figyelmetekbe az egyszerű fordítású Biblia (EFO) elbeszélésében a Máté 6:30-34 igehelyet.
 

30. Látjátok, ezek a növények ma még virágzanak, holnapra pedig már elszáradnak, és a tűzbe dobják őket, Isten mégis milyen gyönyörűen öltözteti őket! Mennyivel inkább fog titeket öltöztetni?! Ne legyetek hát kishitűek! 31. Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek:
»Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, vagy: »Mibe öltözzünk?«


32. Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. 33. Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. 34. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja-baja.”

 


2 Timóteus  3
16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.

 


Máté 7

6.        Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.

7.        Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

8.       Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

 


Ézsaiás 60

1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket,
de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg:
mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek,
és leányaid ölben hozatnak el.

5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved,
mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.

6 A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
 

 

 

 

 

Eszter könyve

2021.09.22

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Földesi Tamás tanítások | Fényképek: Dicsőítő Kották | Hozzászólások: 0

Zsidókhoz írt levél

2021.09.22

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Földesi Tamás tanítások | Fényképek: Dicsőítő Kották | Hozzászólások: 0

Teremtés könyve tanulmányozás

2021.09.22

Mózes első könyvének tanulmányozása.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Földesi Tamás tanítások | Hozzászólások: 0

Ruth könyvének tanulmányozása

2021.09.22

Földesi Tamás a zirci Bérea gyülekezet bibliaóráján.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Földesi Tamás tanítások | Hozzászólások: 0

David Wilkerson "-Hiszel bennem?"

2016.05.23

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: David Wilkerson tanítások | Hozzászólások: 0

Ana Mendez, Jill Austin, Heidi Baker: Meglátogatások

2014.12.10

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Ana Mendez Ferell tanítások | Hozzászólások: 0

Rick Joyner: Háború és dicsőség

2014.12.10

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Rick Joyner tanítások | Hozzászólások: 0

Ana Mendez: Az úrvacsoráról

2014.12.10

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Ana Mendez Ferell tanítások | Hozzászólások: 0

Rick Joyner: A varázslás legyőzése

2014.12.10

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Rick Joyner tanítások | Hozzászólások: 0

Joyce Meyer: Akarsz-e meggyógyulni

2014.12.01

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Joyce Meyer tanítások | Fényképek: Dicsőítő Kották | Hozzászólások: 0

Képgaléria

Dicsőítő Kották

Dátum: 2014.08.19
Fénykép: 10
Mappák: 0